İtfaiye ve zabıta erlerinin 2014 yılı fazla mesai ücretleri

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki Cetveller Resmi Gazete’nin 27.12.2013 tarihli Mükerrer sayısında yayımlandı.

Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde yer alan düzenlemeye göre zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel hakkında “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödemeleri 2014 yılında aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

1-Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara  ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-10.000’e kadar olanlar için 206 Türk Lirasını,

-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221 Türk Lirasını,

-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 245 Türk Lirasını,

-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 276 Türk Lirasını,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 329 Türk Lirasını,

-1.000.001’den fazla olanlar için 382 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 382 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 508 Türk Lirasını, geçemez.

2-Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3-Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

-Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

-Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

-İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

-Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.