Sağlık çalışanları döner sermaye ek ödeme usul ve esasları yeniden belirlendi.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personele, çeşitli unsurlar esas alınmak suretiyle yapılan döner sermaye ek ödemesinin oran, usul ve esasları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”;

Sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlara lisans tamamlama imkanı

ڪےÇalışanlar.Netڪے

6569 sayılı "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte sağlık alanında ön lisans diploması sahibi olanlara lisans tamamlama imkanı getirildi.

6569 sayılı Kanun hükmüne göre lisans tamamlama hakkının kullanılmasında şu esaslar geçerli olacak:

Hekimler arası maaş adaletsizliği hastaları vuruyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Tür­ki­ye­’de dok­tor­lar ara­sın­da­ki ge­lir eşit­siz­li­ği şa­şır­tı­cı bo­yut­la­ra yük­sel­di. Mev­cut du­rum­da üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan pro­fe­sör, ye­ni me­zun pra­tis­yen ai­le he­ki­min­den or­ta­la­ma 3 bin li­ra­ya az ka­za­nı­yor.

Sağlık Bakanlığı'ndan "Araştırmacı" unvanlı personelin ek ödemeleri hakkında resmi yazı

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Araştırmacı unvanlı personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" başlıklı kısmının l/ğ sırasında öngörülen %165 ek ödeme oranı esas alınarak damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle kadrosunun bulunduğu yerin döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılması gerekmektedir.